Tilinpäätöksessä alijäämää arvioitua vähemmän

9.4.2018 23.13

Neuvostossa tukku muitakin asioita.

Kirkkoneuvosto esittää 25.4. kokoontuvalle kirkkovaltuustolle alijäämäisen tilinpäätöksen. Alijäämä on kuitenkin vähemmän kuin budjetissa oli arvioitu, noin 37 550 euroa. Sen neuvosto esittää siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.

Ulkoiset toimintakulut olivat runsaat 1,66 miljoonaa euroa ja toteutuma 99,8 prosenttia budjetista. Henkilöstökulut menivät budjetoidusta hieman yli, 102,7 %. Henkilöstökulut olivat 901 750 euroa, mikä on kaikista ulkoisista toimintakuluista 54,3 %. Henkilöstökulujen 23 540 euron ylitys budjetoidusta johtui lomapalkkavarauksen kasvamisesta pitämättömien lomien vuoksi ja arvioitua suuremmista kustannuksista seurakuntamestarin vaihdoksen yhteydessä.

Toimintakulut palveluissa olivat 408 810 euroa, toteutuma 96,3 %. Aineet ja tarvikkeet olivat toimintakuluista 229 780 euroa, minkä toteutuma oli 100,1 %. Palveluissa säästöä tuli esimerkiksi matkakuluissa, koulutuksissa ja painatuskuluissa.

Toimintatuotot olivat 679 410 euroa, mikä on 52 690 enemmän kuin arvioitiin. Puunmyynnistä ja pysyvien vastaavien myyntivoitoista tuli arvioitua enemmän rahaa, pitopalvelusta ja vuokrista vähemmän.

Verokertymä pieneni

Verotuloja oli yhteensä 1,17 miljoonaa, pääosa kirkollisverosta ja pienempi osa yhteisöverosta ja valtionrahoituksesta. Kokonaisverotulokertymä jäi 25 170 euroa talousarviota pienemmäksi. Syynä on etenkin jäsenmäärän lasku. Viime vuonna läsnä olevien jäsenien määrä laski 200 henkilöllä.

Tuloslaskelman vuosikate on 94 400 euroa, talousarviossa 67 100 euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on 125 486 euroa negatiivinen. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 244 330 euroa. Talousarviossa hyväksytty muutoksen mukainen investointimääräraha oli 257 480 euroa, jossa suurimpina kirkon ja seurakuntatalon kuntokartoitukset.

Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 5 324 547 euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on vuoden lopussa 643 323 euroa.

Poistot toteutuivat 15 350 euroa talousarviota suurempina ja rahoitusosa 77 880 euroa budjetoitua alijäämäisempänä. Talousarviossa alijäämä oli arvioitu 49 497 euron suuruiseksi, kun se nyt jäi 37 551,15 euroon. 

Kirkkoneuvosto totesi, että talouspäällikkö Kirsi Salojärven esittelemien talouslukujen valossa näyttää siltä, että vuonna 2017 toimintakulut toteutuivat budjetoidun mukaisesti, kun taas toimintatuottoja saatiin reilut 50 000 budjetoitua enemmän. Budjetoitua suurempien pysyvien vastaavien myyntivoittojen ja vastaavasti pienempien verotulojen jälkeen tilikauden alijäämä jäi 37 551 euroon budjetoidun 49 497 euron sijaan.

Neuvosto totesi, että vaikka edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on vielä taseessa, toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on kuitenkin koko ajan tarpeen tehdä. Vuonna 2017 päivitetty henkilöstöstrategia vuosille 2018 – 2020 tähtää henkilöstökulujen pienenemiseen ja vuonna 2018 seurakuntaan laaditaan kiinteistöstrategia. 

Tonttikauppa ja vuokrasopimuksia

Kirkkoneuvosto päätti muutamasta kiinteistöihin liittyvästä vuokra- ja myyntiasiasta. Neuvosto hyväksyi huvilamääräalan vuokraamisen Kirkkosaaressa edelleen 20 vuodeksi, Hietalantiellä olevan tontin  vuokrasopimuksen jatkamista uudella vuokrasopimuksella 30 vuodeksi ja tontin myymisen Koulutieltä.

Haudankaivuu ennallaan päätöstä odotellessa

Kirkkoneuvosto päätti, että Tmi Pasi Variksen kanssa tehtyä sopimusta haudankaivupalveluista noudatetaan, kunnes Vaasan hallinto-oikeudesta tulee päätös asiasta tehtyyn kirkollisvalitukseen.

Seurakunta kilpailutti haudankaivupalvelut täksi ja ensi vuodeksi viime syksynä. Marraskuussa kirkkoneuvosto valitsi Tmi Pasi Variksen urakoitsijaksi perusteluna kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Siitä oli jätetty oikaisupyyntö, jonka neuvosto hylkäsi. Seurakunta teki sopimuksen Tmi Pasi Variksen kanssa, mutta koska KKM Team Oy teki kirkollisvalituksen asiasta, sopimus ei ole lainvoimainen.

Painopisteet ensi vuodelle jo päätetty

Seurakunta rytmittää toiminnan ja talouden suunnitteluaan aiempaa aikaisempaan aikatauluun. Sen mukaisesti neuvosto päätti jo nyt keskustelunsa ja työntekijäkokouksesta saatujen ideoiden pohjalta ensi vuoden painopisteet:

1. kaste ja kummius

2. seurakuntalaisuus ja lähimmäisyys

3. ylisukupolvisuus eli suositaan toimintaa, jossa eri sukupolviin kuuluvat osallistuvat yhdessä

4. rauha (itsensä, läheistensä ja Jumalan kanssa – lepo ja hiljaisuus – maailman rauha)

Lisäksi neuvosto päätti, että toimintasuunnitelmia ja –kertomuksia kehitetään tiivimpään ja helppotajuisempaan suuntaan.

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirja

 

TS

« Uutislistaukseen