Asioiden hoito hautajaisten jälkeen

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus. Siihen tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin on ryhdyttävä ajoissa. Sukuselvitystilauksen voi jättää samassa yhteydessä hautausta sovittaessa.

Vainajasta on 15:sta ikävuodesta kuolinhetkeen tehtävä aukoton sukuselvitys kaikista niistä seurakunnista, joissa hän on elämänsä aikana ollut kirjoilla. Viitasaaren seurakunnassa kirjoillaolosta saa sukuselvityksen tilaamalla sen kirkkoherranvirastosta. Sukuselvitykset tehdään tilausjärjestyksessä ja tällä hetkellä toimitusaika on n. 2 viikkoa. Omaiset voivat antaa sukuselvitystilauksista toimeksiannon perunkirjottajalle, joka hoitaa asiakirjojen tilaamisen. Mikäli vainajalla on paljon muuttoja elämänsä aikana, voi asiakirjojen tilaaminen olla työlästä.

Perunkirjoituksessa ja myöhemmässä perinnönjaossa on varminta käyttää lakia tuntevia asiantuntijoita.

Hautajaisten jälkeen on myös hoidettava erilaisia eläke- ja vakuutusasioita. Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot neuvovat eläkkeisiin, asumistukeen ja avustuksiin liittyvissä asioissa.

 

Hautamuistomerkki

Seurakunnan puolesta uudelle haudalle asennetaan väliaikaiseksi merkiksi valkoinen puuristi, jossa on vainajan nimi ja hautapaikkaa osoittavat numerot. Puuristi on haudalla siihen saakka, kunnes omaiset hankkivat haudalle pysyvän hautamuistomerkin.

Pysyvän hautamuistomerkin hankkimisessa ei ole kiirettä. Hautaustoimen ohjesäännöstä (28.10.2004) selviää, millaisia ohjeita hautamuistomerkistä on annettu sille alueelle, jossa hauta sijaitsee.

Haudalla vainajan muistoksi asennettava muistomerkki voi olla kiveä tai metallia. Sen täytyy olla hautausmaan yleisilmeeseen sopiva, eikä saa loukata vainajan muistoa eikä hautausmaan arvokkuutta.

Erikoisen muotoiset tai esittävät patsaat tai muut vastaavat muistomerkit eivät ole sallittuja.

Hautamuistomerkin toimittajan on etukäteen esitettävä hautamuistomerkkisuunnitelma seurakunnalle hyväksyttäväksi. Seurakunnalla hautausmaan haltijana on oikeus määrätä, minkälaisia muistomerkkejä haudalle asennetaan.

Erikoistapauksissa, jos edellisistä mitoista poiketaan tai samalle haudalle aiotaan asentaa useampi kuin yksi muistomerkki, tulee siihen saada lupa kirkkoneuvostolta.

Muistomerkin hoito kuuluu haudan haltijalle.

 

Hautamuistomerkin koko

Hautamuistomerkin koon tulee olla suhteessa hautapaikkaan seuraavasti:

1 hengen hauta: kiven leveys enintään 80 cm, korkeus korkeintaan 60 cm

2 hengen hauta: kiven leveys enintään 110-120 cm, korkeus enintään 60-80 cm

3 hengen hauta: kiven leveys enintään 170-190 cm, korkeus enintään 60-80 cm

Muistomerkin vahvuuden tulee olla vähintään 15 cm. Muistokiven aluskivenä on käytettävä n. 5 cm muistokiven reunan yli ulottuvaa pohjakiveä. Uuden malliset kukkakaukalot (yhtenäiset kukka-aukolliset pohjakivet) ja muoviset muistomerkit eivät ole sallittuja.

Hautamuistomerkki on omaisten omaisuutta ja heidän vastuullaan. Aika ajoin on hyvä tarkkailla hautakiven pysymistä jalustallaan. Routa liikuttaa maanpintaa ja aiheuttaa hautakivien kallistumista tai jopa kaatumisen.

Kallistunut hautakivi aiheuttaa varaatilanteen hautausmaalla liikkuville sekä kesäaikaan myös hautausamaan puistotyöntekijöille. Kaatuessaan hautakivi voi vahingoittaa naapurihaudan kiven ja tästä voi seurata myös vahingonkorvausvelvollisuus.

 

Haudan hoito

Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta joko itse tai hoidon voi tilata korvausta vastaan seurakunnalta.

Haudanhoitosopimukset tehdään kirkkoherranvirastossa ja haudan hoidosta löytyy tarkemmin tietoa kotisivuilta kohdasta Haudanhoitosopimukset.

 

Pyhäinpäivä

Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa luetaan omaisten luvalla Viitasaaren kirkossa kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet ja kunkin muistolle sytytetään kynttilä.

Näin tarjoamme mahdollisuuden yhdessä toisten samaa kokeneiden kanssa muistella läheistä, käydä läpi surua ja etsiä Jumalan sanasta uutta toivoa ja rohkeutta elämään.

Nimien lukemisen lisäksi ilta sisältää Jumalan sanaa, rukousta ja musiikkia. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kutsukirje tilaisuuteen lähetetään yhdelle viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleen läheiselle, jonka toivotaan välittävän kutsua toisille omaisille.

 

Hautakirja

Hautakirja lähetetään hautaan nimetylle haltijalle hautauksen jälkeen, kun kaikki hautaukseen liittyvät seurakunnan laskuttamat kustannukset on maksettu.

Hautakirjasta ilmenee kenelle hauta on luovutettu, hauta-alue, mahdollinen lunastusmaksu ja haudan hallinta-aika sekä tähän mennessä hautaan haudatut vainajat. Hautakirjasta jää kopio seurakuntaan.

Hautakirjan mukana lähetetään haudan haltijalle hautaustoimen ohjesääntö sekä saatekirje. Saatekirjeen kääntöpuolella on näkyvissä Kirkkolain 17 luvun hautaustoimea käsittelevät pykälät 1-6.