Uutislistaukseen

Säästötavoitteeseen ei ehkä päästä

Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Neuvosto esittää kirkkovaltuustolle alijäämän, 75 620 euron siirtämistä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärven mukaan vuosille 2015-17 määritelty yhteensä 100 000 euron säästötavoite jäänee saavuttamatta. Viime vuonna kulut toteutuivat suunnitellusti, mutta säästöä ei syntynyt. Ilman tontin myynneistä tullutta noin 97 000 euroa tulos olisi noin 172 000 euroa alijäämäinen. Neuvosto korosti keskustelussaan, että tontinmyyntitulot pitäisi pystyä käyttämään investointeihin tai sijoituksiin tulevia sukupolvia hyödyntävästi.

Kirkkoneuvosto valtuutti jo helmikuun alussa johtoryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamista ja päivittämään henkilöstöstrategian. Työ on tarkoitus aloittaa ns. virkamiestyönä henkilöstöä kuunnellen.

Kirkkoherra Antti Hiltunen kävi vuotta 2016 läpi toimintaa tarkastellen. Hän nosti erityisesti esiin Hyvän tahdon Viitasaari –teeman, jossa seurakunnan, kaupungin ja Viitasaaren Seutu –paikallislehden yhteistyö on tiivistynyt. Hyvän tahdon Viitasaari näkyi erityisesti vuoden 2015 lopulla Viitasaarelle muuttaneiden turvapaikan hakijoiden auttamisessa. Sen tiimoilta järjestettiin helmikuussa 2016 tervetulotilaisuus seurakuntatalolla. Vaikutukset ulottuivat myös työhön, sillä Hiltusen mukaan joidenkin seurakunnan työntekijöiden toimenkuva muuttui huomattavasti. Kirkkoherra kiitti viitasaarelaisia lähimmäisenrakkauden osoittamisesta ja auttamisen halusta.

Jäsenmäärän lasku ja nuorten osallistuminen huolettaa

Seurakunnan jäsen määrä laski viime vuonna kaikkiaan 107 henkilöllä. Kastettuja oli 39, kuolleita 86. Seurakuntaan muutti 179 ja seurakunnasta pois muutti 203. Seurakunnasta erosi 44 henkilöä ja liittyjiä oli 14. Jäsenmäärän lasku näkyy myös verotulojen pienenemisessä.

Kirkkoneuvosto kantoi huolta erityisesti varhaisnuorten ja nuorten osallistumisesta seurakunnan toimintaan ja tapahtumiin. Musiikkityö sai kiitosta monipuolistumisestaan.

Veroja kertyi paljon ennakoitua vähemmän

Viime vuonna ulkoiset toimintakulut olivat noin 1,68 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja niistä oli 53,3 prosenttia, lähes 896 000 euroa. Palvelujen osuus kasvoi haudankaivuun ja aurauksen ulkoistamisen ja Kirkkotuvan suunnittelun vuoksi yhteensä 70 000 euroa. Aineissa ja tarvikkeissa oli ylitystä 19 000 euroa budjetoituun sähkön ja lämmityksen osalta.

Toimintatuottoja tuli reilut 674 000 euroa, mikä on yli 88 000 euroa arvioitua enemmän. Talousarviossa tonttien myyntivoitot on satunnaisissa tuotoista, joka selittää osin suuren eron toteutumaan. Suurin ero arviossa ja toteutumassa oli pitopalvelutuotoissa, jossa toteuma oli hieman alle 32 000 euroa, reilu 10 000 suunnitellun alle. Myös puunmyyntituotot jäivät runsaat 7000 euroa suunnitellusta 180 000 eurosta. Palkkatukea tuli vajaat 10 000 euroa, suunnitelmassa summa oli 25 000 euroa.

Verotuloja oli hieman vaille 1,15 miljoonaa euroa. Kirkollisveroa siitä kertyi 992 300 euroa ja yhteisöveroa ja valtionrahoitusta 156 200 euroa. Kokonaisuudessaan veroja tuli 81 450 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Tuloveroprosentti oli edellisvuoden tapaan 1,6 %. Verotuloissa näkyy vuoden 2015 lopullisessa verotuksessa tullut iso oikaisu.

Tuloslaskelman vuosikate on noin 45 500 euroa, talousarviossa 46 000 euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on 105 172 euroa positiivinen. Seurakunnan kassavarat kasvoivat tuolla summalla edellisvuodesta lähinnä pysyvien vastaavien myyntitulojen ansiosta. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilivuonna 42 352 euroa. Talousarviossa hyväksytty muutoksen mukainen investointimääräraha oli 251 750 euroa, suurimpana Kirkkotupa 200 000 eurolla. Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä runsaat 5,4 miljoonaa euroa. Taseessa edellisten tilikausien yli jäämä on vuoden lopussa 718 944 euroa.

TS

Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja löytyy tästä. Pöytäkirja 2/2017.

 

 

31.3.2017 14.03